100. Yılında Daha Güçlü TKP!

IV. Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi 10 Ekim 2019 - 29 Ocak 2020

100. Yılında Daha Güçlü TKP!

IV. Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi  10 Ekim 2019 - 29 Ocak 2020

Değerli yoldaşlar.

Türkiye Komünist Partisi 10 Eylül 2019 tarihinde 99. savaş yılını doldurdu ve 100. savaş yılından gün almaya başladı. Merkez Komitemiz bütün bir yılı 100. Yıl faaliyetleri olarak planladı. Parti örgütlerimizin önüne nicel ama özellikle de nitel anlamda gelişme görevi koyuyor. “IV. Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi” sürecini bu faaliyetin bir aşaması olarak tarif ediyor.

MK’mızın neden böyle bir karar aldığını bu yazımızda açmak istiyoruz. Türkiye Komünist Partisi Türkiye işçi sınıfının öncü politik örgütüdür tanımlamasını kullanıyoruz. Ancak tüm yaşadıklarımız sonucunda bu niteliğe henüz tam anlamıyla ulaşmış olduğumuzu iddia edemeyiz. Onun için partimizin kuruluşunun 100. yılında bu hedefe daha fazla yaklaşmak için önümüze parti içi bir eylem programı koymuş bulunuyoruz. Eksiklerimizi tamamlama, varolan ideolojik, politik ve örgütsel düzeyi yükseltme ve ilk aşamada niteliksel olarak partimizin yapısını güçlendirme görevini parti örgütlerimizin ve yoldaşlarımızın önüne koyuyoruz.

Her şeyden önce parti örgütlerimizdeki eksikleri gidermemiz gerekiyor. Bu çalışmayı da sınıf mücadelesinin pratiği içinde gerçekleştireceğiz. İşçi sınıfı ve emekçiler arasında, özellikle gençler ve kadınlar arasında örgütlenmemizi geliştireceğiz. Varolan parti yapılarının ve yoldaşlarımızın niteliğini sınıf savaşımının sıcak çalışmaları içinde yükselteceğiz. Kendimizi, örgütlerimizi pratik içinde sınayacağız. Yeni ilişkiler kuracak, direniş ve hak alma mücadeleleri içinde, yerel sorunların çözümü için yürütülen çalışmalar içinde hem kendi niteliğimizi yükseltecek, hem de yeni kadroların oluşumuna ve kazanılmasına dikkat vereceğiz.

Sınıf içinde yürüttüğümüz genel çalışmalar dışında stratejik işyerlerinde, üretim alanlarında önümüze koyduğumuz hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendireceğiz ve olumlu yanları daha da geliştirip, eksikliklerimizden arınmaya çalışacağız. Stratejik iş kollarının ana işletmelerinde örgütlenememiş bir komünist partisinin işçi sınıfının öncü örgütü olma özelliği olamaz. Bu konuda çok değerli çalışmalar yürütülmektedir. Şimdi görev bunu daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Bu noktada genç kadın ve erkek işçilerin örgütlenmesinin önemi gündeme gelmektedir. Hedeflenen düzeye ulaşmak bu olmazsa mümkün değildir. Bu gerçeğin bilincinde olarak üzerinde en çok durulması gereken konu budur. IV. Hamlemiz bu hedeflerde gelinen durumları değerlendirecek ve yeni hedefler belirleyecektir.

Türkiyeli gençlerin genelinin arasında olduğu gibi Kürt genç kadın ve erkeklerin arasında komünist politikalara ilgi artmaktadır. İçlerinde bulundukları örgütlenmeler sınıf mücadelesinin hedefleri açısından kendilerine umut vaad etmemektedir. Salt ulusal sorun temelinde yürütülen çalışmalar da ulusal sorunun asıl çözümünün Sosyalizm’de olduğu bilincine varan Kürt gençleri açısından tatmin edici olmamaktadır. İşçi gençliğin dinamik bir kesimini oluşturan Kürt gençleri arasında çalışma bu anlamda önemlidir.

Genç kadınların üretime katılma süreci son on yıllarda ciddi niceliksel bir gelişme göstermiştir. Genç kadınlar çifte sömürü altındadır. Onların bilinçlenip örgütlü çalışmalara katılmaları için somut olgun koşullar mevcuttur. Bütün mesele onlara gitmek ve ulaşmak ile ilgilidir.

Stratejik işletmelerde Türkiye’nin demografisinin bileşkesini yansıtan nitelikte bir yapı mevcuttur. Bundan dolayı kimi işletmelerde milliyetçi eğilimler işçiler arasında etkilidir. Devlet yanlısı sendikaların faaliyetleri ve işçilere yaklaşımları da bu eğilimi güçlendirmektedir. Parti örgütlerimizin, genç yoldaşlarımızın bu hassasiyetleri gözeterek söz konusu işçilerle ilişkilerini geliştirmeleri önemlidir. İlişki kurmanın ve daha sonra bu ilişkileri sürekli ve kalıcı hale getirmenin deneyleri parti örgütleri arasında paylaşılmalı ve deneyler genelleştirilmelidir.

Ülkemiz tarihinde karşılaşmadığı bir milliyetçilik ve gericilik dalgasının etkisindedir. Milliyetçilik ve gericilik işçi ve emekçilerin iliklerine kadar zerk edilmektedir. Özellikle son on beş yılda eğitim ve öğrenim kurumlarında yetişen genç işçilere yaklaşım ayrı bir özen gerektirmektedir. Siyasi tercihleri ne kadar farklı ve milliyetçi ile gerici eğilimleri ne kadar gelişkin olursa olsun bunlar işçi sınıfının mensuplarıdır. Nesnel bir çelişki ile karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla bu sorunlar doğru bir politik ve örgütlenme hattıyla çözülmeyecek sorunlar değildir.

Tüm bu konuların IV. Hamle dönemimizde ele alınıp değerlendirilmesi, var olan deneylerimizden yararlanılması ve gerek olumlu deneylerin gerekse de sorunların örgüte mal edilerek genelleştirilmesi gerekmektedir.

Gençler arasında, özellikle işçi kadın ve erkek gençler arasında okumaya ilgi düşüktür. Yeni teknolojilerin etkisinde sanal kaynaklar daha fazla değerlendirilmektedir. Değerlendirilen kaynakların da ne denli sağlıklı olduğu tartışma konusudur. Bu nedenle, genç kadın ve erkek işçiler arasında okumayı teşvik edecek kültür ve edebiyat aktiviteleri önemli bir unsurdur. Sinemaya, tiyatroya, edebiyata ilgiyi artırmak hem okumayı teşvik edecek, ama aynı zamanda genel kültür düzeyinin gelişmesini de sağlayacaktır. Sınıf bilincinin algılanması açısından, genel kültürün geliştirilip milliyetçi ve gerici fikirlerden arındırma faaliyetleri belirleyicidir.

IV. Hamlemiz 111 gün sürecek. Bu süreci mümkün olan en verimli düzeyde değerlendirmek bizi önümüze koyduğumuz hedeflere daha da yakınlaştıracaktır. Bu kararlılık ile tüm yoldaşlarımıza ve parti örgütlerimize başarılar diliyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
4 Ekim 2019