DEĞERLENDİRME

Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi 10 Ekim 2016 – 29 Ocak 2017

DEĞERLENDİRME

Kadri Erol

Tüm Parti Örgütlerimize, Yönetici Organlarımıza, Parti Kolektiflerine ve Yoldaşlarımıza

Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi tamamlandı. 111 günlük süreçte son on yıllık parti çalışmalarının bir bilançosu çıkarılabildi. Parti örgütünün genelinde ve tek tek yoldaşlar nezdinde ayrıntılı bir tahlili yapıldı. Bu çalışma çok önemli ve gerekliydi. Hamle üç alanda yürütüldü. İdeolojik, politik ve örgütsel alanlarda.

MK Sekreterliğimizin 10 Ekim 2016 tarihli genelgesi on maddeden oluşuyordu. Hatırlamak için tekrarlayalım:

1. Merkez Komitemiz 10 Ekim 2016 ile 29 Ocak 2017 tarihleri arasındaki süreci Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi olarak ilan etti. 1982 yılında siyasi polisin işkencehanelerinde direnerek can veren Deniz Yoldaş’ın katledildiği günün 34.yıl dönümü olan 16 Kasım 2016 günlemesi de bu sürecin ortasında yer alıyor.

2. Bu hamle yarışmalarla, türlü etkinlikler ile değil, etkin, yaratıcı ve ilkeli bir parti yaşamının geliştirilmesi açısından hedefler ile yürütülecektir. Temel amaç, ulaşılan niteliksel düzeyin daha da geliştirilmesi ve nicel güce dönüştürülmesidir.

3. Program-tüzük taslaklarını bu süreçte temel örgütlerimiz ve yoldaşlarımız içinde tartışmak, bu yolla parti örgütleri içindeki ideolojik, politik eksiklerimizi gidermek, parti yapısını güçlendirmek öncelikli hedefimiz olacaktır.

4. Parti yapısını güçlendirmek, örgütsel anlamda her temel örgütte ve birimde önümüze koyduğumuz ve koyacağımız hedefleri gözden geçirmek, bu hedeflere uygun görev dağılımı, görev tarifi ve göreve yönelik eğitimleri yaşama geçirmek ve koyulan hedeflere yönelik sonuç alıcı çalışmalar geliştirmeyi içermektedir.

5. İdeolojik-politik alanda gereksinime göre parti eğitimlerinin farklı bölümlerini uygulamak, yine program-tüzük tartışmasında ortaya çıkacak soruların tartışılmasını Marksist-Leninist temel eserler doğrultusunda gerekçelendirmek bu sürecin diğer bir özelliği olacak ve ideolojik alanda silahlanmamızı geliştirecektir.

6. Partinin her kademedeki yönetici organları bu sürecin planlanması, uygulanması ve denetiminde görevlerini yerine getirirken, daha güçlü bir TKP, daha genç bir TKP, fabrikalarda, üretim ve çalışma birimlerinde, işçi semtlerinde daha fazla kök salmış bir TKP, bütün bunların sonucu olarak da politikaya daha fazla müdahil olan bir TKP hedefine ulaşmak için bu hamle sürecini kendi çalışmaları açısından değerlendireceklerdir.

7. Bu süreç aynı zamanda örgütsel görevlerdeki eksik ve hatalarımızın tespiti, onların giderilmesi, temel örgüt ve yönetim organlarının güçlendirilmesi için değerlendirilecektir.

8. Yoldaşlık ilişkilerinin pekiştirildiği, kişiler temelinde değil, üstlenilen görevlerde ortaya çıkarılan sonuçlar temelinde değerlendirmelerin esas alındığı, eleştiri, özeleştiri ve disiplin mekanizmasının işletilmesinin geliştiği bir süreç olacaktır.

9. Özet olarak; Program ve Tüzük taslağının tartışılması temelinde, Marksizm-Leninizm’in ilkeleri ışığında yürütülecek bu komünist hamle, parti yaşamının daha üst bir niteliğe yükselmesini sağlayacaktır. Bu hamle, yürütülecek düşünsel faaliyetin pratik ile bağını, partinin işçi ve emekçi yığınları içinde, gençler arasında, örgütlülüğünün güçlenmesi sonucunu doğurmalıdır. Amaç bu hedefi gerçekleştirmek olacaktır.

10. Kadri Erol yoldaşımızın anısını mücadele içinde yaşatmak ve onun adıyla partimizi güçlendirme hamlesi gerçekleştirmek, Mustafa Suphilerin, Bilen yoldaşın, Deniz yoldaşın ve kavgada düşen binlerce savaşkan kadromuzun uğruna can verdikleri partimizi ve sosyalizm mücadelemizi yükseltmek, onlara layık olmak ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmemizin yeni bir adımı demek olacaktır.”

Yoldaşlar;

Hamle sürecinde yürütülen çalışmaları bu yazımızda ayrıntıları ile değerlendirmemiz konspirasyon kuralları açısından mümkün değildir. Neki, bu çalışmaların sonucunda gelinen noktada çıkan sonuçları tüm parti örgütlerimiz, parti kollektiflerimiz ve yoldaşlarımız ile paylaşmak istiyoruz.

İDEOLOJİK AÇIDAN:

 1. Tartışma dökümanı olarak üzerinde çalıştığımız yeni parti program taslağımız, yapılan katkı ve öneriler sonucunda belli noktalarda daha da geliştirilerek yeni parti programımızın gerekçe metni haline getirilecektir.

 2. Parti programının gerekçesi olan bu belge temelinde sonuçları içeren, daha özet ve dışımıza yönelik çalışmalarda da belge olarak kullanılabilecek bir parti programı kaleme alınacaktır

 3. Program tartışmaları sürecinde yoldaşlarımız arasında on yılları içeren tasfiye sürecinde oluşan deformasyonlar ve eksiklikler tespit edilmiştir.

 4. Yeni partilenecek olan yoldaşlarımız ile de ideolojik temelde politik ve örgütsel farklılıkların, açıkların ve eksiklerin tamamlanması ihtiyacı tespit edilmiştir.

 5. Bu eksikleri gidermek ve ideolojik politik birliği sağlamak açısından bugüne dek yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, var olan giderilememiş eksikliklerin giderilmesi konusunda bir eğitim programı hazırlanması ve bu eğitim programının gerek merkezi eğitimler, gerekse de yerel eğitimlerle giderilmesi karar altına alınmıştır.

 6. Eğitim çalışmasının sürdürülmesi, ideolojik düzeyin yükseltilmesi ve politik görüş birliğinin eksiksiz sağlanması için MK İdeolojik Büro bünyesinde alınacak önlemler saptanmış ve çözümü için bir faaliyet planı hazırlanmıştır.

 7. Var olan ideolojik ve politik eksiklerin giderilmesi için yayın organlarımızın içeriğinin destekleyici ve besleyici görevi değerlendirilmiş, gerekli önlemler görüşülmüş, var olan yayınlara ilave olarak teorik alanda ve uluslararası tartışma ve deneylerin aktarımı konusunda işlev üstlenecek yayın faaliyeti karar altına alınmıştır.

ÖRGÜTSEL AÇIDAN:

 1. Parti tüzük taslağımız yapılan öneri ve katkılar sonucunda son haline getirilecek, Parti Programına Temel Oluşturan Tezler ve Parti Program taslağı ile birlikte gerekli organların onayına sunulacaktır.

 2. Parti temel belgeleri tüzüksel organlar tarafından onaylanana dek geçici yönetici yapı ve örgütler ile parti tüzüğünün ön gördüğü örgüt yapısı konusunda var olan eksiklikler giderilecektir. Bu konuda hamle sürecinde yapılan çalışmalar sonucunda gerekli hazırlıklar MK Örgüt Bürosu tarafından hazırlanmaktadır.

 3. Bu süreç içinde (tüzüksel organların onayından önce) eski ve yeni parti üyeleri aday üyelik temelinde çalışmalarını yürütecek ve organ kararından sonra eski üyelikler onaylanmış olan yeni program ve tüzük temelinde yenilenecek, yeni üyeler ise tüzük hükümlerine göre partileneceklerdir.

 4. Fabrika, işyeri, semt ve mahallelerde sınıf içinde örgütlenmenin, diğer toplumsal muhalefet örgütlenmeleri ile ilişkilenmenin, gençlik ve kadın hareketi içinde parti örgütlerinin geliştirilmesinin hedefleri konusunda somut çalışma planları yapılmıştır.

 5. Yasal alanda parti politikaları doğrultusunda çalışma yürütülen alanlar değerlendirilmiş, önümüzdeki süreç faaliyetleri konusunda somut hedefler belirlenmiştir.

POLİTİK AÇIDAN:

 1. Türkiye’nin güçlü, etkin ve yığınsal bir yasal komünist örgütlenmeye gereksinimi vardır. Bir yandan anti-komünist propagandanın etkisini kırmak, partimizin ülkenin toplumsal sorunlarına çözüm önerilerini yaygınlaştırmak ve başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halklar ve yoksullar arasında örgütlenmesini güçlendirme konusunda bir dizi çalışma sonuçlandırılmış ve karar alma konusunda olgunlaştırılmıştır.

 2. Türkiye’nin politikasına aktif olarak müdahil olacak bir TKP’nin ön koşullarını yaratma konusunda yürütülen tartışma ve çalışmalar belirli bir düzeye yükseltilmiştir.

 3. Sosyalist Devrim’in gerçekleştirilmesi ve Sosyalist Toplum Düzeni’nin kurulması için mücadelenin bugünden barış, demokrasi, Türkiye işçi sınıfının sosyal ve ekonomik hakları, Kürt halkının özgürlüğü, ve tüm devrimci-demokratik muhalif toplumsal hareketlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması mücadelesi ile olan bağının altı çizilmiştir.

 4. Egemen sınıfların ve onların AKP-Saray Rejiminin baskı, sansür, terörü ortamında devlet ile doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya gelecek tüm toplumsal hareketlerin geliştirilmesi politikası benimsenmiştir. Özellikle dolaylı olarak işçi sınıfının, emekçi halk yığınlarının ve hatta iktidardaki işbirlikçi oligarşik yapı ile çıkarları çelişen en geniş muhalefet potansiyelinin aktifleştirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilmiştir.

 5. Kısa vadede “Anayasa Referandumu” adı altında düzenlenen senaryo karşısında bütün olanakların seferber edilmesiyle HAYIR oylarının yüksek çıkması ve sandıklarımıza sahip çıkılması ile ilgili var olan ve yeni geliştirilecek faaliyetlerin güçlendirilmesi kararı alınmıştır.

 6. AKP-Saray Rejiminin 7 Haziran 2015 seçimleri ile aldığı yaranın büyütülmesi ve son darbenin vurulması, bu süreçte devrimci bir alternatifin oluşturulması ana görev olarak gündemimizdedir. 7 Haziran seçimleri AKP-Saray Rejimi için sonun başlangıcı olmuştur. Bu gerçek tüm çalışmalarda propaganda edilmeli ve 7 Haziran’dan daha da güçlü bir devrimci-demokratik muhalefet yaratılmalıdır.

Yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi, partimizin kurucuları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarının açtığı kızıl bayrağı Çankaya’nın, Saray’ın ve TBMM’nin burcuna dikecektir. Bu amacı gerçekleştirmek, Türkiye Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulması ile mümkündür. Binlerce yoldaşımızın uğrunda toprağa düştüğü bu yüce amacı bugün yürüteceğimiz sabırlı, titiz, akıllı ve aktif parti faaliyetlerimiz ile tüm sınıfsal bağlaşıklarımızla birlikte, işçi sınıfının öncülüğünde gerçekleştireceğiz. Büyük Ekim Devrimi’nin 100. Yıl dönümünü bu bilinç ile karşılıyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!
Yaşasın Büyük Ekim Sosyalist Devrimi!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Marksizm-Leninizm!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
5 Şubat 2017