Ekim Devrimi Yol Gösteriyor

Ekim Devrimi Yol Gösteriyor

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

Bu yıl Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 103’cü yıl dönümünü kutluyoruz. Partimiz Ekim Devrimi’nin etkileri altında üç yıl sonra 1920’de kuruldu. Partimizin de 100’cü kuruluş yıl dönümünü bütün bir sene süresince farklı yanlarıyla ele alarak kutlayacağız. Partimizin 100’cü yılı ile Ekim Devrimi’nin 103’cü yılını ele alırken muhakkak ki sadece başarılı yanlarını ve zaferleri değil, eksikliklerimizi ve yenilgilerimizi de değerlendireceğiz. Ekim Devrimi’nin yol göstermesi bundandır. Eksiklik ve yenilgilerimizi değerlendirirken Ekim devriminin hazırlık yıllarını ve Sovyet sosyalizminin kuruluş yıllarına döneceğiz. Partimizin kuruluş sürecini, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesine kadar uzanan kızıl hattı inceleyeceğiz.

Sovyetler Birliği’nde 1991 yılında karşı-devrimin nasıl üstün gelebildiğini, Partimizin bir avuç işbirlikçi dönek tarafından nasıl ve neden tasfiye edilmeye çalışıldığını inceleyeceğiz. Bu çalışmaları yaparken Lenin, Stalin, Suphi, Nejat, Marat ve Demir yoldaşlara döneceğiz. Marks ve Engels yoldaşlara döneceğiz. Komünist Parti Manifestosu’nu, Nisan Tezleri’ni, Ne Yapmalı’yı, Leninizmin Temelleri, İlkeleri ve Sorunları’nı, TKP’nin Birinci Programı’nı ele alacağız. Marks’ın Kapital’i ve Lenin’in Emperyalizm eserlerini günümüz koşullarını dikkate alarak farklı bir gözle okuyarak güncel sorunlara ilişkin teorik öngörülerini irdeleyeceğiz.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, dünya ölçeğinde yeni bir çağın açılmasını sağlamıştır. Tüm yenilgilere karşın bu çağ sürmektedir. Bu çağın adı “Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş Çağıdır”. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet olduğu sürece, ücretlilerin işgüçlerini satarak geçinmek zorunda oldukları sürece, artı-değer sömrüsü sürdüğü sürece bu dünyanın sorunları çözülemeyecektir. Sovyetler Birliği’ndeki karşı-devrim nedeniyle sınıf mücadelesinden kurtulduklarını sananlar yanılıyorlar. Doğrudur. Bu karşı-devrim, uluslarası alanda sınıf kavgasını geriletti. Onun sorunlarını yaşıyoruz. Ama, öyle olması toplumsal gerçekliği ve yasalarını değiştirmiyor. Bizler yenilgilerden de dersler çıkarıp yeni Ekimler yaratmanın zorunlu ve gerekli olduğunu her gün yaşadığımız alanlarda nereye baksak, neyi izlesek görüyoruz. Gereğini yapmak da tarihsel görevimizdir ve yerine getireceğiz.