III. HAMLEMİZ YENİ MEVZİİLER YARATACAK!

III. KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ 10 EKİM 2018 - 29 OCAK 2019

III. HAMLEMİZ YENİ MEVZİİLER YARATACAK!

Kemal Tayfun Benol (Kadri Erol Yoldaş)

Değerli yoldaşlar.

 

Geçtiğimiz yıl II.Hamle sürecini şu tespitler ile başlatmıştık:

 

“Gerek birinci hamle sürecinde, gerekse de onu takip eden süreçte çıkardığımız en temel sonuç, önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşabilmenin tek yolunun parti temel örgütlerinin düzenli ve tüzük ilkelerine göre çalışmasının sağlanması olduğudur. Tek tek yoldaşlarımızın niteliksel gelişimi de bu nitelikte bir örgüt çalışmasının uygulanmasına bağlıdır. Temel parti örgütü işleyişi dışında kollektif çalışma ve kişisel sorumluluk ilkesini başarıyla uygulamak mümkün değildir. Parti çalışmalarının genel anlamda gelişmesi de yine tek tek temel parti örgütlerinin ve tüm yönetici organların düzenli çalışmasına bağlıdır. Parti örgüt yaşamını temel parti örgütü içinde yaşamayan, parti çalışmasına gerekli katkıyı temel parti örgütünde tartışıp alınan kararlar sonucunda gerçekleştirmeyen yoldaşlarda bireysellik, artizanlık, ukalalık ve çok bilmişlik eğilimleri geliştiği gibi, parti disiplinine uyma oranı da sürekli düşmektedir. Bu nedenledir ki komünist olmak komünist partide örgütlü olmak demektir. Örgütsüz komünist olamayacağı tespitini ve bu konudaki eksiklikleri bizzat çevremizdeki pratikte yaşıyoruz.”

Sözü edilen alanlarda küçümsenmeyecek gelişmeler yaşandı. Bir yandan parti saflarında bu kurallara uymayan yoldaşlar açısından bir arınma yaşandı, diğer yandan ise bu kurallara uyulması gereğinin bilincinde olan yeni yoldaşlık ilişkileri kuruldu. Henüz eksikliklerimizin tümünü giderebilmiş değiliz. Ancak, Hamle süreçleri bu alanda da sonuç vermeye başladı. Tartışmalara katılan yoldaşlarımız, partili olma bilinci ve disiplini ile temel parti örgütleri içinde ve üst parti organları ile iletişim içinde var olan eksikliklerimizin çözümüne sağlıklı katkılarda bulunmuşlardır ve bulunmaya devam etmektedirler.

Özellikle Hamle süreçlerinde tartışmalarda aktif yer almak ve kendi günlük pratiğinde de buna uygun davranmak parti örgütlerimize pozitif bir dinamik kazandırmıştır. Yoldaşlarımız, sürekli olumsuz eleştiri pozisyonunda bulunularak ve parti örgütleri dışında dedikodu mahiyetinde konuşmalara girerek partimizin kendi sorunlarının çözülemeyeceğini yaşamışlardır. Benmerkezci ve sürekli olumsuz eleştiri yerine, kolektif ve ilerletici önerileri kapsayan toplantıların ve görüşmelerin yaşanması ilkesel olarak savunulan davranış biçimlerinin pratik ile uyumunu sağlamıştır. Bu pratik yoldaşlarımızda partide örgütlülüğe olan güveni artırmış ve öneminin altını çizmiştir.

II.Hamle süreci sonucunda yapılan önemli tespitlerden biri de şöyleydi:

Parti örgütlerimiz gençliğe yönelmeyi ve likidasyon süreci içinde oluşan kuşak farkını kapatma görevini birincil görev olarak görmektedir. Gençliğin içinde de genç işçi ve emekçi kadın ve erkeklere yöneliyor. Bu alanda elde edilen kazanımlar genelleştirilerek sistemli bir biçimde yaygınlaştırılacak. Partimizin örgütsel alanda geleceği bu çizginin ısrarla sürüdürülmesi ile teminat altına alınmıştır.”

Gençlik içinde iki alanda çalışmalar ileri gelişmeler göstermiştir. Birinci alan öğrenci gençlik olup, lise ve yüksek öğrenim gençliği alanında yeni ilişkiler kurulmuş, sistemli bir çalışma ile gençlerin parti politikalarına olan ilgisi sağlanmıştır. Bu alanda yoldaşlar öncelikle komünist öğrenci gençler yetiştirilmesi ile görevlendirilmiştir. Özellikle teorik, ideolojik, politik ve örgütsel bir eğitim çalışması yürütülmektedir. Partililik anlayışının hazmedilmesi özellikle öğrenci gençler arasında önem arzetmektedir.

Diğer alan işçi gençlik çalışmasıdır. Bu alanda ilk aşamada siyasi tercihlerinden bağımsız olarak ortak paydası sınıfsal olan bir çalışma yürütülmektedir. Özellikle hak alma mücadeleleri içinde öncelikle sendikal bilinci gelişen genç işçiler partimizin politikalarına ilgili hale gelmektedirler. Öne çıkan işçilerle siyasi anlamda ilgilenilmesi süreç içinde kendi doğallığı temelinde ama kesin bir görev anlayışı ile yürütülmektedir. İşçi gençlik çalışmasında siyasi fırsatçılığa ve aceleciliğe yer olmadığını bu alanda çalışma yürüten yoldaşlarımız kendi canlı pratikleriyle görüyorlar ve gereğini uyguluyorlar.

İki alanda yürütülen çalışmalar kimi önemli işçi semtlerinde gençlik çalışmalarına da ivme kattı. İşçi ve emekçi ailelerinden gelen genç öğrenciler ile genç işçiler mahalli çalışmalarda buluşuyorlar ve yerel çalışmalara katılıyorlar.

İki alanda yürütülen çalışmaların yığınsal devrimci siyasi birer örgütlülük karakteri kazanması biraz daha süre alacak. Ancak bilinmelidir ki, bir yandan onun hazırlıkları anlamında bu çalışmaları yürütecek kadroların gelişim ve eğitim süreci sürdürülmektedir. Açık alanda yığınsal devrimci siyasal çalışmaya yükselmesi partimize gönül vermiş her birey için gurur vesilesi olacaktır. I. ve II. Hamle sürecinde yürütülen çalışmalar sonuç vermeye başlamıştır.

 

Yoldaşlar!

 

Giriş yaptığımız III. KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ süreci temel olarak iki alanda yoğunlaşacaktır. Birincisi; Bu süreç partimizin program ve tüzük taslağı tartışmalarının son aşaması olacaktır.  İkincisi ise; Bu süreç henüz parti örgüt ve birimleri kurulmamış olan ama örgütlü çevremizin olduğu il, ilçe, mahalle ve işyerlerinde parti örgütlerinin kurulmasının tamamlanması süreci olacaktır.

Bugüne kadar ve bu aşamada partiye kabul edilen eski ve yeni üyelerin tümü program ve tüzük tartışması sonuçlanana kadar aday üye statüsünde tutulmaktadır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarımız tüzüksel olarak 1973 tüzüğü ve yeni tüzük taslağımız doğrultusunda yürütülmüştür. Program için de bugün geçerli olan üzerinde tartışma yürüttüğümüz taslağımızdır. Bu taslak onaylandığı ve resmi olarak yürürlüğe girdiği zaman programın her maddesini onaylayan yoldaşlar aday üyelikten asil üyeliğe geçirilecektir. Bu kural bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yer ve görev alan her kademedeki tüm yoldaşlarımız için geçerlidir.

Geçmiş iki hamleden farklı olarak III.Hamle’miz derin illegal koşullarda mücadele eden parti örgütlerimizin dışında bu yıl ilk defa legal ve yarı-legal alandaki kadro, örgüt ve çevremiz arasında  da yürütülecektir. Burada amaç, açık alanda partimizin politikalarını savunan ve destekleyen yoldaş ve dostlarımız arasında sahada daha görünür olmaktır. Özellikle il, ilçe, fabrika, işyeri ve mahallelerde bu çevremizin daha aktif rol almasını ve sınıfsal temelde örgütlenmelerde bölgelerinde öncü ve birleştirici konuma gelmelerini hedefliyoruz.

III.Hamle sürecinde bundan sonraki değerlendirmelerimizde program tartışması için Program Komisyonu’na ulaşan görüşleri özetleyerek, Program Komisyonumuzun değerlendirmeleri ile sizlerle paylaşacağız.

III. KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ tüm parti örgütlerimize ve yoldaşlarımıza yeni mevziiler kazandırması düşüncesiyle hepimize bu 111 günlük süreçte başarılar diliyoruz.

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
7 Ekim 2018