Türkiye Komünist Partisi 97 Yaşında!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Eylül 2017 Tarihli Açıklaması

Türkiye Komünist Partisi 97 Yaşında!

Türkiye’nin en eski partisi TKP 10 Eylül 1920’de kurulmuştur. TKP, 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin etkileri ve Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ateşleri içinde doğmuştur.

TKP’nin Kuruluş Kongresi’nde onaylanan birinci programı, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılarak, bu savaşı Sosyal Kurtuluş Savaşı’na yükseltme mücadelesinin programıdır.

Dönemin işbirlikçi burjuvazisi, emperyalizmin Anadolu’daki ajanları, TKP’nin bu amacını engellemek ve nüfus içinde komünistlerin artan etkisini önlemek, genç Sovyet devletinin ülkemiz işçi, emekçi ve yoksulları için bir ilham kaynağı olması gerçeğini yok etmek için partimizin kurucularını ve ilk Merkez Komitemizi Karadenizin karanlık sularında kalleşçe ve vahşice katlettiler. Mustafa Suphi ve 14 yoldaşımızın cesetlerine o gün bugündür ulaşılmış değildir.

Önce komünistlere TKP’ye yönelen işbirlikçi burjuvazi daha sonra Alevi toplumuna, Kürt halkına ve Müslüman inancına sahip cemaatlere, ardından da Süryanilere, Ezidilere, Ermeni ve Rumlara yönelmiş, onları da ya kırımdan geçirmiş ya da topraklarından başka ülkelere sürmüştür. Bunun sonucunda da Türklük ve Sünni-İslam temelli bir Ulus-Devlet kuruluşuna gidilmiş, bunun adına da TC denmiştir. TC, başından itibaren emperyalist merkezlere bağımlı ve işbirliği içinde kurulmuştur. Devlet yönetimi burjuvazinin diktatörlüğü ve tek partili, diktatoryal bir rejim olarak uygulanmıştır.

TKP’nin kuruluşunda önüne koyduğu politik-programatik hedefler, bir yandan ülkeyi fiilen işgal eden emperyalist güçlere karşı ulusal kurtuluşu içermekte, diğer yandan da onların temizlenmesinden sonra, bırakacakları artıklar olan işbirlikçi burjuvazinin ve toprak ağalarının, tefeci ve bezirganların iktidar olmalarının önüne geçerek işçi sınıfı önderliğinde bir sosyalist iktidar kurmaktı. Ülkede varolan sınıfsal sorunlar bu yolla çözülürken, milliyetler sorununun çözülmesi ile din ve vicdan özgürlüğünün temin edilmesi TKP’nin programına aldığı hedeflerdi. “Amele ve Çiftçi Şuraları” olarak nitelenen organlar, İşçi-Köylü Sovyetleri’nden başka bir olgu değildi. Partimizin bugün için ifade ettiği İşçi, Köylü ve Halk Meclisleri aynı politik çizginin günümüzdeki uygulamasıdır.

TKP, üretim araçları üzerinde özel mülkiyete son vererek, işçi sınıfının önderliğinde bağlaşıkları ile kurulacak sosyalist devlet iktidarında merkezi planlı sosyalist ekonomiyi yürürlüğe koymayı programına yazmıştı. Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halkları, kısacası bugünün Türkiye halkları, TKP’nin bu hedeflerine destek veriyor ve komşumuz, sosyalizmin anavatanı Sovyetler Birliği’nin yarattığı ilham ile partimizin programatik hedeflerinin yığınlar arasında yaygınlaşması gerçekleşiyordu.

1920’de kurulan, 1921’de önderleri katledilen ve kuruluşundan tam iki sene, iki gün sonra 12 Eylül 1922’de yasaklanan partimizin bu baskı, terör ve kırımdan dolayı yaşama geçiremediği hedefler bugün de aynı şekilde geçerlidir. Bu sorunlar çözülmediği için Türkiye bugün bu durumdadır. 97 yıl önce çözülebilecek toplumsal sorunların o gün çözülememesi bugün partimizin yeni, genç kuşaklarının önüne bu programı gerçekleştirme görevini koyuyor.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Eylül 2017