Gündeme Müdahale Yeteneği

Gündeme Müdahale Yeteneği

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Türkiye Komünist Partisi, likidasyon sürecini aştıktan sonra zorlu bir kadro çalışması ile gücü ve olanakları çerçevesinde ülkede toplumsal yaşamın mümkün olan her alanında, farklı biçimlerde, çalışmalarını örgütlü olarak yürütme yoluna girmişti. Bugün gelinen noktada tüm bu çalışmalar etkili olmaya başlamıştır. Partimizin, kendi niceliksel etkisi henüz istenen aşamaya ulaşmış değildir Fakat, bu hedefi de yaşama geçirecek niteliksel faktör gün geçtikçe gelişmekte ve oturmaktadır.

Bir ülkede sosyalist devrim gerçekleştirmek, sadece partinin görünen yanı ile ilgili bir eylem değildir. İllegal bir partinin üye ve kadro yapısı ile sınıfı etkileme gücü tartışma yaratmayacak derecede önemlidir. Devrimi hedefleyen, proletaryanın iktidarını gerçekleştirme görevini önüne amaç olarak koyan, burjuva devletini tüm kurum ve organları ile dağıtmayı ve yıkmayı strateji katına çıkaran, Marksçı-Leninci Parti’nin farklı alanlarda da yaşama geçirmek zorunda olduğu görevler vardır. Onlar gerçekleşmeden devrim gerçekleşemez.

Parti, yasaklı olmasına rağmen tüm legal olanakları değerlendirir. Parti örgütü gizlidir, ancak politika gizli yapılmaz. Onun için “mümkün olduğu kadar legal - gerektiği kadar illegal” ilkesi tüm kadro ve örgütlerimiz için, partimizin tümü için geçerlidir.

Bir ülkede devrimi gerçekleştirmek için ordu bölünmek zorundadır ve onun ötesinde bir kesimi de en az nötralize edilmek durumundadır. Diğer bir konu. Devrim stratejisinin güncel pratikte ilerletilmesi, sadece burjuva basın-yayın organlarından elde edilecek bilgiler çerçevesinde mümkün değildir. Partinin çok güvenilir bilgi kaynakları ve doğru bilgiye ulaşma yeteneği olmak zorundadır. Daha farklı diğer bir konu da, partinin her türlü mücadele biçimine hazır olması ile ilgilidir. Bu sadece ifade edilmekle yaşama geçmez. Parlamentoda mücadele içinde olmak, sendikalar, partiler, kooperatif, dernek ve odalar dahil tüm toplumsal örgütlenmelerde çalışmak kadar, burjuvazinin devlet şiddeti karşısında kendini koruma gerekliliği kadar, devrimci savaşımın gereği olan darbe vurmanın koşullarına uygun yeteneğe de sahip olmalıdır parti.

Parti, ancak tüm bu yetenekleri aynı anda ve bir arada kullanabilecek durumda olduğunda, programında yazılı olan stratejik amaç için göreve hazır demektir. Herkesin yeteneği çerçevesinde bu kadar geniş bir çalışma alanında görev üstlenme olanağı vardır. Yeter ki, dürüst, samimi, mütevazi, fedakar ve inançlı olarak mücadeleye hazır olalım. Parti, tüm kadro ve sempatizanları yeteneklerine göre, ihtiyaçlarına uygun olarak istihdam etme yeteneğine sahiptir. Gazete dağıtımı da, kurye görevini yerine getirmek de, legal parti lokallerini düzenli açıp kapatmak da, dernek nöbeti tutmak da, Milletvekili olmak da, dernek, sendika yöneticisi olmak da, yasal partilerde, basın-yayın organlarında, devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak da, gizli parti görevine sahip olmak da, yoldaşlarının güvenliğini sağlama görevi de birbirinden değerli ve önemli görevlerdir. Görevin büyüğü, küçüğü yoktur. Politik gündeme komünist müdahaleyi gerçekleştirmek için her birine ihtiyacımız vardır. Parti örgütünün tümü ise bu savaşımın güvencesidir.