ONBEŞLERİ ANMAK, TKP’NİN SAVAŞIMINI YÜKSELTMEK DEMEKTİR!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 28 Ocak 2020 Tarihli Açıklaması

ONBEŞLERİ ANMAK, TKP’NİN SAVAŞIMINI YÜKSELTMEK DEMEKTİR!

ONBEŞLERİ ANMAK, TKP'NİN SAVAŞIMINI YÜKSELTMEK DEMEKTİR!

Partimizin kurucuları, ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi yoldaş, ilk Genel Sekreteri Ethem Nejat yoldaş dahil olmak üzere on beş yoldaşımızın Kemalist burjuvazi tarafından katlinin üzerinden doksan dokuz yıl geçti. Doksan dokuz yıl boyunca partimiz TKP’nin mücadelesi durmadı, sürdü ve aynı zamanda burjuvazinin partimize karşı mücadelesi  de devam etti.

Mustafa Suphi yoldaş ve yoldaşları yiğitçe can vererek partimizin tarihine altın harflerle kazındılar. Onbeşler’i anmak, Onbeşler’in çizdikleri politik hattı bugün de takip edenlerin doğal görevidir. Onbeşler’in savaşımını, politik görüşlerini yok sayan, çarpıtan, onların kurduğu örgüt olan TKP’yi likide eden unsurların Onbeşler adına söyleyecekleri her söz, çarpıtma ve dezenformasyondan ibarettir. Likidatörler Onbeşlerin katlinin yıl dönümlerini neden sınıf savaşımına veda ettiklerini açıklamak için birer platform olarak kullanmaktadırlar. Burjuvazinin partimize karşı mücadelesi bir yandan doğrudan müdahaleler, operasyonlar, cinayetler ve zindan dayatmaları ile sürerken, diğer yandan bu unsurları kullanarak da sürüyor.

Her 28/29 Ocak gecesi sınıf kinini daha fazla bileyen, örgütüne sahip çıkan, sınıf savaşımının içinde olan kadroların ve bu savaşımı destekleyen güçlerin Onbeşlerin katline yönelik duruşları, partimizi yok etmeye çalışan likidatörlerin yaklaşımı ile karşılaştırılamaz.

Mustafa Kemal’in 1920 yılında kurduğu sahte ve resmi Türkiye Komünist Partisi gibi, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin planları dahilinde kurulup geliştirilmeye çalışılan sahte ve resmi bir “TKP” ile karşı karşıyayız. Mustafa Kemal o günlerde kurdurduğu parti için el yazısıyla gizli talimat olarak şunları yazmıştır:  "Kâzım Karabekir Paşa’ya, Ali Fuad Paşa’ya, Refet Beyefendi’ye; Komünistliğin memleketimizde değil, henüz Rusya’da bile uygulama kabiliyeti hakkında açık kanaatlerin ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber içeriden ve dışarıdan çeşitli maksatlarla bu cereyanın memleketimize girmekte olduğu ve buna karşı makul tedbir alınmadığı takdirde de milletin pek ziyade muhtaç olduğu birlik ve sükûnetini bozacak durumların belirmesi de imkân dairesinde görülmüştür. En makul ve tabiî tedbirler olarak aklı başında arkadaşlardan hükümetin bilgisi dahilinde bir Türkiye Komünist Partisi teşkil ettirmek olacağı düşünüldü. Bu takdirde memlekette bu fikre dayalı bütün cereyanları bir sonuca getirme mümkün olabilir. Girişimci heyeti otuz kişiden meydana gelen genel merkezi arasında seçkin arkadaşlarımızdan Fevzi, Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşalar ile İsmet Beyler’in de gizli olarak dâhil bulunmasını uygun gördüm. Bu sayede bugün memleketi tutan millî savaşımızın kahramanı bulunan arkadaşlarımız bu teşkilatta öncü bulunacaklar ve onların bilgi ve düşünceleri meydana gelenler ve girişimler üzerinde etkili olacaktır.”

Bugün de devletin icazeti ve koruması altında faaliyet yürüten resmi ve sahte “TKP” ‘nin aynı saikler ile kurulup yürütüldüğü aşikardır. Hatta daha da tehlikelidir. Bakınız Mustafa Kemal’i öve öve bitiremedikleri bir açıklama:  “Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrünü doldurduğunu gördüğü için tarihsel bir liderdir. Mustafa Kemal, hilafeti-saltanatı kaldırmayı göze aldığı için tarihsel bir liderdir. Mustafa Kemal, laik bir Cumhuriyet kurmak için kişisel otoritesini sonuna kadar kullandığı için tarihsel bir liderdir. Mustafa Kemal, Sovyetler Birliği ile karşılıklı çıkarlara dayalı bir dostluk kurduğu için tarihsel bir liderdir. Mustafa Kemal, ilerici hamleler gerçekleştirdiği, tarihin akışının hızlanmasına yardımcı olduğu için tarihsel bir liderdir. Ölümünün 79. yılında bunlardan hiç söz etmeden, bütün bu kazanımların ortadan kalktığını itiraf etmeden, ahlarla-vahlarla, sahte gözyaşlarıyla, hamasi nutuklarla tören düzenleyip nutuk atanlar iki yüzlü yalancılardır. Onların ipliğini pazara çıkaracağız.”

Sahte “komünistler”… Siz unutmayın ki Mustafa Kemal, Türkiye Komünist Partisi kurucuları Mustafa Suphi ve yoldaşlarını katlettirdiği için burjuvazi için tarihsel bir liderdir. Ve asıl ipliği pazara çıkarılması gerekenler sizlersiniz!

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmelerini bu somut çerçeve içinde ele alıp değerlendirmeliyiz. Türkiye Komünist Partisi’nin yine Mustafa Kemal tarafından yasaklanmasını da bu bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Bu olguları görmezden gelmek veya önemsizleştirmek, dile getirmekten sakınmak sınıf düşmanımız katillerin kayığına binmek ile eş anlamlıdır. Bu gerçekler, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının savaş yolunda kavgayı sürdüren genç yoldaşların bilincine kazınmalıdır. Sınıf savaşımının tarihini ters yüz etmeye çalışan likidatörlerin, hainlerin, her soydan ve boydan parti düşmanlarının bu çabalarına prim verilmemelidir.

Partimizin yiğit kadroları Onbeşleri sınıf savaşımının ateşleri içinde anıyorlar. 10 Eylül 1920’de gerçekleştirilen TKP’nin Kuruluş Kongresinde onaylanan parti programının ruhuyla mücadele ederek, ülkeyi burjuvazinin tahakkümünden kurtarmak, burjuva devlet aparatını yıkarak işçi sınıfının iktidarını kurmak, emperyalist güçleri son izlerine kadar ülke topraklarından kovmak ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete son verilmiş olan ekonomik-politik düzenin gerçekleştirilmesi için çalışıyorlar. Mustafa Suphi’nin kuruluş kongresinde çerçevesini çizdiği tüm halkların kardeşçe ve eşit koşullarda birlikte yaşayacakları Türkiye Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurmak için mücadele ediyorlar. Mustafa Suphi ve yoldaşlarının vasiyetleri Türkiye Komünist Partisi Program Taslağı’nda karşılık buluyor.

Güncel görevimiz, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının çizdiği, Bilen yoldaşın geliştirdiği savaş yolunda partimizin örgütsel, ideolojik ve politik alanda işçi sınıfı ve yoksul emekçi halklar arasında etkinliğini artırmak, geliştirmek ve emin adımlarla parti programımızın çizdiği yoldan Sosyalist amacımıza yürümektir.

Bu bilinç ve düşünceler ile tüm parti örgütlerimizi, yoldaş ve çevremizi mücadelemizi Onbeşlerin Savaş Yolunda yükseltmeye çağırıyoruz.

  • Onbeşler Başlattı, Yüzbinler Sürdürüyor!
  • Suphi, Nejat Öncümüz, Yaşatacak Gücümüz!
  • Yaşasın Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımız, Türkiye Komünist Partisi!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
28 Ocak 2020