Türkiye Komünist Partisi Programı -Taslak- Giriş Bölümü

Türkiye Komünist Partisi Programı -Taslak- Giriş Bölümü

Türkiye Komünist Partisi Programı -Taslak-

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin en eski partisidir. Kemalistlerin henüz İngiliz emperyalistleri ile uzlaşmasından önce başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ateşleri içinde ve Rusya’da Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin etkileri altında, 10 Eylül 1920 yılında kuruldu.

Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları, ilk Genel Başkanı Mustafa Suphi, ilk Genel Sekreteri Ethem Nejat ve aralarında Merkez Komitesi üyelerinin de bulunduğu toplam on beş yoldaşımız, 28-29 Ocak 1921 gecesi, 23 Nisan 1920’de yeni kurulan Birinci Meclis ve Mustafa Kemal ile görüşmek için Ankara’ya giderken, Kemalist burjuvazinin cellatları ta- rafından Karadeniz’in derin sularında boğularak katledildiler.

Komünistlerin ülkede ve Birinci Meclis’te istenmemelerinin nedeni 29 Ekim 1923’de “Cumhuriyetin İlanı” olarak duyurulan, 1921 Anayasa- sını yok sayan ve milliyetçi, ırkçı, işçi sınıfı ve halklar düşmanı 1924 Anayasasının planlanmasıydı. TKP’nin Birinci Programı, 1921 Anayasası ve Birinci Meclisi dikkate alan, demokratik içeriğini Sosyalizme büyütmeyi hedefleyen bir programdı.

Mustafa Suphi önderliğindeki Türkiye Komünist Partisi, Kafkasya’da Türkiyeli komünistlerden oluşturulan Kızıl Alaylar ile emperyalist, işgalci güçlere karşı yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşını sosyal kurtuluşa yükseltmek amacıyla geliyorlardı. Kızıl Alaylar, Yeşil Ordu birlikleri ve bölgelerde oluşturulan Komünist Birlikler ile cephelerde yer alacaklar idi.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye burjuvazisinin İngiliz emperyalizmi ile uzlaşmasını engellemek, Ulusal Kurtuluş Savaşını, Toplumsal Kurtuluş Savaşına yükseltme amacını güdüyordu. İşbirlikçi Kemalist burjuvazinin amacı ise, TKP’nin bu politikasını boşa çıkarmak idi. Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve yoldaşlarımızın katli de, Kızıl Alayların Anadolu topraklarına girişinin önlenmesi de, Türkiye Komünist Partisi’nin 12 Eylül 1922’de yasaklanması da bu amaca hizmet eder.

Türkiye Komünist Partisi üzerindeki resmi yasak 1922 yılından beri süregelmektedir. Türkiye Komünist Partisi burjuvaziden yasallık dilenmemektedir. Türkiye Komünist Partisi bu yasağı fiilen kıracak ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi sınıfımızın ve emekçi halklarımızın nezdindeki meşruiyetine dayanmayı temel alacaktır.

Türkiye Komünist Partisi’nin tarihi, cesaret, yiğitlik ve kahramanlık tarihidir. Partimiz, Mustafa Suphilerden başlamak üzere daha sonraki derin gizlilik koşullarında, baskı, saldırı ve tutuklama ortamlarında, yüksek komünist idealler ve onun taşıyıcısı olan partimizin katledilen, tutuklanan, insanlık dışı işkencelerden geçen, sürgünler yaşayan yoldaşlarının, kahramanca mücadele eden ve düşen yoldaşlarımızın omuzlarında yükselmiştir.

1982 yılında, faşist diktatörlüğün sorgu odalarında, sır vermeden canını veren, komünist onuru ayakta tutan, Merkez Komite üyemiz Deniz yoldaşımız (Mustafa Asım Hayrullahoğlu), 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nda can veren Merkez Komite üyemiz Kadri Erol yoldaşımız (Kemal Tayfun Benol) Partimizin onurlarıdır. 1950’li, 70’li ve 80’li yıllarda tabutluklarda direnen, işkencehanelerde ve mücadeleler içinde, sokaklarda, alanlarda katledilen yoldaşlarımız Türkiye Komünist Partisi’nin onurudur.

Bu Program, Türkiye Komünist Partisi’nin beşinci programıdır. Birinci Program; 1920 yılında partimizin kuruluşunda kabul edilen programdır. Birinci Program, Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin etkileri altında ve Ulu- sal Kurtuluş Savaşı koşullarının programıdır. İkinci Program; 1926 yılında, partimiz yasaklandıktan sonra, yeni koşullara uygun olarak, temelde önüne emperyalizm ile işbirliği yapan Kemalist CHP iktidarına karşı mücadeleyi ele alan programdır. Üçüncü Program; 1974 yılında yayınlanmış, partimizin Bilen yoldaş önderliğinde gerçekleştirdiği 1973 Atılımı’nın eseridir. Ülkede yükselen sınıf savaşımının ve uluslararası alanda keskinleşen sınıf çatışmasının gereklerine göre hazırlanmıştır. Dördüncü Program; 1983 yılında, askersel faşist diktatörlük ve partimize yönelik operasyonlar döneminde kabul edilmiştir, faşist diktatörlüğe karşı mücadele programı olarak bağıtlanmıştır.

Parti tarihimizin kimi dönemlerinde, belge ve politikalarında Kemalizmin, reformizmin ve sağa kaymanın etkileri görülmektedir. Bu etkiler, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katlinden sonra, Şefik Hüsnü çizgisinin Kemalist etkilerinden kaynaklanmaktadır. Aynı çizginin bir ifadesi olan Dr.Hikmet Kıvılcımlı ve Mihri Belli’nin etkilerine 1973 Atılımında İ.Bilen yoldaş önderliğinde son verilmiştir. İ.Bilen yoldaşın, 1983 yılında ölümünden sonra partimizi likidasyona dek sürükleyen Haydar Kutlu (Nabi Yağcı) yönetimindeki Merkez Komite, bu eğilimleri tekrar güçlendirmeye çalışmıştır.

Partimizin tarihi olumlu ve olumsuz yanlarıyla, ideolojik, politik ve örgütsel alanda bir bütündür. En ağır ihanetler de, en şanlı kahramanlık örnekleri de Parti tarihimizin bize bıraktığı bir mirastır. Parti tarihinde rol üstlenmiş her birey bu tarihin bir parçasıdır, yok sayılamaz. Parti tarihindeki tüm inişler çıkışlar, provokasyon ve likidasyonlar bir gerçektir. Bu

olgular var olduğu için geçmişte ve günümüzde Parti tarihinin farklı dönemlerinde, her defasında “tekrar ayağa kalkmak”, “yeniden örgütlenmek”, “dağılan örgütleri tekrar oluşturmak”, “likidasyona son vermek” olgularından söz etmek durumunda kalınmıştır ve kalınmaktadır.

Kimi dönemlerde Kemalist çizginin partimizdeki etkinliği, dahili olgular kadar Komintern ve SSCB, dolayısıyla SBKP dış politikası gibi olgular ışığında da ele alınmalıdır. Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin kuruculuğu ve sınıf düşmanı emperyalizm ile uluslararası alanda yürütülen keskin sınıf mücadelesi, Türkiye’nin, jeopolitik konumu temelinde ele alındığında Türkiye’de işçi sınıfının politik mücadelesinin gelişmesinin aleyhinde kimi sonuçların gerçekleşmesine de sebep olmuştur. Kuşkusuz ki işçi sınıfının mücadelesinde genelin çıkarları özelin çıkarlarının üstündedir, onun için bu tespitimizi genelleştiremeyiz. Ancak, bazı dönemlerde parti yönetimlerinin gerekli görüş ve müdahaleleri gerçekleştirememeleri ve bunun sonucunda oluşan ideolojik, politik ve örgütsel hasar ve kayıplar parti tarihimiz açısından yaşanmış bir gerçekliktir. Partimizin bundan sonraki dönemde yürüteceği tarih çalışması parti tarihimizden gerekli ders ve deneyleri çıkarmamız açısından önem arz etmektedir. Partimizin tarih çalışması, komünizme inancı kalmamış, burjuva ideolojisinin etkisinde olan unsurların değil, ancak ve ancak Partimizin, yani komünizme ve partili mücadeleye inancını koruyan ve tarihi bu doğrultuda bir mücadele silahı olarak gören inançlı kadroların işi olmalıdır. Tarih çalışması sınıfsal ve partili bir çalışmadır, tarafsız olamaz.

1990’larda gerek Partimizde, gerekse dünyada yaşanan örgütsel ve politik likidasyon, esas olarak, daha önceleri başlamış olan ideolojik revizyon sürecinin pratikteki sonucudur. Her likidasyon, özü ve başlangıcı itibarıyla ideolojiktir; ve yaşamış olduğumuz likidasyondan çıkmanın yolu da Marksist Leninist bir ideolojik hattı güçlendirmekten geçer. Söz konusu olan Marksist Leninist ideolojinin yenilgisi veya aşılmışlığı değil, ideolojinin revizyonunun ve deformasyonunun aşılması, Marksist Leninist teorinin, onun ilkelerine, sınıfsal ve devrimci özüne sadık kalarak, çağımızdaki yenilikleri kapsayacak şekilde geliştirilmesidir.

Bu çerçevede, Partimizin likidasyonuna son veren bugünkü Merkez Komitesi ve kadroları, ilkesel olarak tüm Kemalist, liberal ve reformist eğilimlere kapıyı kapatmıştır. Parti Yönetimimiz, Mustafa Suphi’lerin, Ethem Nejat’ların, Nazım Hikmet’lerin, Reşat Fuad’ların, Yakup Demir’lerin, Aram Pehlivanyan’ların, İsmail Bilen’lerin, Deniz yoldaşların, Tayfun Benol’ların, Bolşevik, Kominternci, Leninci hattının temsilcisidirler.

Türkiye Komünist Partisi, Beşinci Programı ile eline güçlü bir silah almıştır. Bu Program doğrultusunda geliştirilmiş politikalar ile donanmış parti örgüt ve kadrolarımız, ülkemizdeki burjuva iktidarına sınıf savaşımı yoluyla son vererek, işçi sınıfının ve sömürülen tüm emekçi halkların iktidarını kurma yeteneğine sahiptir.

Türkiye Komünist Partisi’nin programının genel çerçevesini ve temel ilkelerini, Karl Marks ve Friedrich Engels tarafından hazırlanan, ilk defa 21 Şubat 1848 yılında yayınlanan “Komünist Parti Manifestosu” oluşturmaktadır. Bu çerçeve, V.İ.Lenin tarafından, özellikle Parti teorisi, Proletarya Diktatörlüğü ve Emperyalizm Teorisi ile geliştirilen etmenler ile tamamlanmıştır. İşçi sınıfının Marksçı-Leninci teorisi, dünyada bilim özelliği taşıyan tek dünya görüşüdür. İşçi sınıfının dünya görüşü, tüm sosyal ve fen bilimlerinin bir sentezi olarak, doğadaki olgu ve dinamiklerin toplumsal yaşamdaki etkileri ve izdüşümleri temel alınarak geliştirilmiştir. Marksist Felsefe, Marksizmin Ekonomi Politiği ve Bilimsel Komünizm kuramları, işçi sınıfının dünya görüşünün, biliminin, bileşen temel ögeleridir. Biz bu dünya görüşünü Marksizm-Leninizm olarak veya İşçi Sınıfının Bilimsel Dünya Görüşü olarak nitelendiriyoruz.

Karl Marks ve Friedrich Engels, Komünist Partisi Manifestosunda, “... bugüne kadarki toplumların tarihi, sınıf savaşımlarının tarihidir ...” der. Bugün için de geçerli olan bu tespit, sınıf savaşımında proletaryanın, burjuvazinin iktidarını yıkana ve artı-değer sömürüsünü ortadan kaldırana dek emek-sermaye çelişkisinin toplumların temel çelişkisi olduğunun ifadesidir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak, sömürüye son vermek için komünistlerin görevi bu bilinci işçi sınıfına taşımak, sınıf savaşımını yükseltmek, devrimin ordusunu hazırlamak ve burjuvazinin iktidarını yıkmaktır.

Karl Marks, 11. Tez olarak da bilinen, 1845 yılında Feuerbach Üzerine Tezler adlı kısa notlardan oluşan özgün el yazısı eserinin son tezi olan onbirinci tezinde “Filozoflar dünyayı sadece yorumlamışlardır, asıl olan onu değiştirmektir” der. (Marx-Engels Werke / Tüm Eserler / Al- manca, 3.cilt, Sayfa 533, Dietz Verlag, Berlin 1969). Türkiye Komünist Partisi, günümüz koşullarında, uluslararası ve ülkedeki durumu analiz ederek, enternasyonal bir mücadele olan, proletaryanın politik mücadelesine, kendi sorumluluğu alanındaki coğrafyada yapacağı katkıları bu Program ile belirlemiştir.